30-31 มี.ค. 62 โรงเรียนวัดป่า

03-Mar30-31-62-watpa-0

โรงเรียนวัดป่า ณ วัดป่าสุนันทวราราม
             เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2555 โดยมีหลักการคือ "วิถีพุทธ วิถีธรรมชาติ" ได้รับการสนับสนุนจากวัดสุนันทวรารามและโรงเรียนสยามสามไตร โดยเป็นการจัดเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงบ่ายวันอาทิตย์ คณะครูผู้สอนประกอบก้วยคณะสงฆ์ ครูจากโรงเรียนสยามสามไตรและจิตอาสา
            วัตถุประสงค์ คือการให้วัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนจากชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ วัด เพื่อการปลูกฝัง "วิถีพุทธ วิถีธรรมชาติ" ตามหลักไตรสิกขา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กับสภาพแวดล้อมรอบตัว อันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่พอเพียงและเป็นสุข
            กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถม 6 และอนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนหนึ่ง ในฐานะพี่เลี้ยงและครูผู้ช่วย

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ