ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1ธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ลงทะเบียน

2โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563เลยจากกำหนด

3โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียน

4โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (อ.สอนพิเศษพระอภิธรรมปิฎก ) ที่อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียน

5โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียน

6โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการสวัสดิ์ ปภสฺสโร วัดป่าเอราวัณ จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียน

7โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียน

8โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) พระครูนิมิตวิริยานุกูล (สุบิน อุตตฺโม) วัดป่าบ้านหนองแวง จ.ศรีสะเกษ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (ปิดวาจา) พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

2โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563

3โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

4โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

5โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

6โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

7โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตฺปุญโญ) วัดป่าพิทักษ์ธรรม จ.นครราชสีมา (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

8โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

9โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

10โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

11โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยอาจารย์ ดร. สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

12โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

13โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการสำราญ วฑฺฒโน วัดถ้ำน้ำทิพย์ จ.อุบลราชธานี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

14โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

15โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

16โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระอาจารย์รักศักดิ์ ฐิโตภาโส สำนักสงฆ์ป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

17โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

18โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

19โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

20โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (ปิดวาจา) โดย พระมหาบุญช่วย ปญญฺวชิโร วัดบางยี่ขัน จ.กรุงเทพ ฯ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 29 เมษายน 2563วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

21โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

22โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

23โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม วัดป่าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

24โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

25โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูสุมนโพธิสุวรรณ (สนธยา สุมโน) วัดเทพโพธิ์ทอง จ.ชัยภูมิ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

26โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

27โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

28โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

29โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาจิต ตรัง (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

30โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

31ธรรมะบำรุงใจ พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 63 (สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี) รถตู้ไปรับ17.00-17.20 น. รถตู้ไปรับที่หมู่บ้านอยู่สบาย หมู่บ้านนักกีฬา หน้าสวนสุขภาพ รถออกจากมูลนิธิ 20.30 น. ส่งที่หมู่บ้านนักกีฬา หลังเสร็จกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม  18.0 อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

32โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

33โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

34โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป)โดย พระอธิการปริญญา ธีรปญฺโญ วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จ.อุทัยธานี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

35โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร วัดสุนันทวนารามจ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

36โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

37โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

38โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

39โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

40โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

41โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

42โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

43โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

44โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระอธิการปัด ปุญฺญกาโม วัดบ้านตาแบน จ.ศรีสะเกษ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

45โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

46โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

47โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

48โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

49โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระครูภาวนากิจโสภณ(พระอธิการสุริยา สุริยทโย) วัดป่าธรรมวิเวก จ.ลำพูน (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

50โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

51โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทธฺสีโล) วัดโพธิ์ศรี จ.สุรินทร์ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

52โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (ปิดวาจา) โดยพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

53โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

54โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

55โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

56โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

57โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (ปิดวาจา) โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

58โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

59โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

60โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่าช้างเผือก จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

61โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (ปิดวาจา) โดยพระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จ.ตรัง (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 9 กันยายน 2563วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

62โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

63โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563

64โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระอธิการป้อม กิตฺติญาโณ) วัดป่าสวนสน จ.นครราชสีมา (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

65โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

66โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

67โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

68โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

69โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

70โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

71โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

72โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูสุธรรมปทุมมาลัย (ณรงค์ สุธมฺโม) วัดดงน้อยนาสนาม จ. อุบลราชธานี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

73โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

74โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

75โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

76โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

77โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

78โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลศิริโพธิญาณ จ.นครปฐม (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

79โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระอาจารย์กรินทร์ ธมฺมวีโร ที่พักสงฆ์ป่าวังภูทอง จ.นครราชสีมา (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

80โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

81โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

82โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

83โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (ปิดวาจา) โดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร วัดสุนันทวนารามจ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

84โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

85โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

86โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

87โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการจิตรกร สนฺตจิตฺโต วัดป่าไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

88โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

89โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล 5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูสุตธรรมาภิวัฒน์ (คำทูล กมฺพุทตฺโต) วัดป่าวังภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

90โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

91โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

92โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิมายาโคตมี : 0 ครั้ง