ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1ธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียน

2โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562เลยจากกำหนด

3โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (อ.สอนพิเศษพระอภิธรรมปิฎก ) ที่อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น ๒) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียน

4ธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียน

5บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง (อยู่อย่างไรไม่เป็นโรค) โดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และการกินอาหาร (เวลา 10.00 - 12.00น.) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ลงทะเบียน

6โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล ๘) โดย พระอาจารย์สมพร กิตฺติคุโณ ที่พักสงฆ์พุทธสถิตย์ จ.อุบลราชธานี อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ลงทะเบียน

7โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป) โดย พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่าช้างเผือก จ.เลย อ่าน-วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

2โครงการอบรมปฏิบัติธรรมพิเศษ (ปิดวาจา)ที่ มูลนิธิมายา โคตมี โดย พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

3โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (อ.สอนพิเศษพระอภิธรรมปิฎก ) ที่อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น ๒) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

4โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการจิตรกร สนฺตจิตฺโต วัดป่าไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์ อ่าน-วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

5โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป) โดย พระอาจารย์สมยศ อนุตฺตโร ที่พักสงฆ์ภูใหญ่ จ.อุบลราชธานี อ่าน-วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

6โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (อ.สอนพิเศษพระอภิธรรมปิฎก ) ที่อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น ๒) อ่าน-วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562

7โครงการอบรมปฏิบัติธรรมพิเศษ (ปิดวาจา)ที่ มูลนิธิมายา โคตมี โดย พระอาจารย์หนูสิน สนุตจิตฺโต สถานปฏิบัติธรรมพิศาลศิริโพธิญาณ จ.นครปฐม อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

8โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล ๘) โดย พระอาจารย์สุพร ฐิติโก ที่พักสงฆ์ป่าไตรสรณคมณ์ จ.กระบี่ อ่าน-วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

9โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป) โดย พระอธิการแสง รกฺขิโต วัดป่าแสงอรุณ จ.ศรีสะเกษ อ่าน-วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

10โครงการอบรมปฏิบัติธรรมพิเศษ (ปิดวาจา)ที่ มูลนิธิมายา โคตมี โดย พระอาจารย์ พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร (ท่านเต้) วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี อ่าน-วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

11โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (อ.สอนพิเศษพระอภิธรรมปิฎก ) ที่อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น ๒) อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

12โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล๘) โดย พระอาจารย์สุโชค ธมฺมเตโช ที่พักสงฆ์พุทธสถานเขาพะเนียง จ.สระบุรี อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

13โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป) โดย พระครูโสภณวชิรกิจ (สง่า อุฏฐาโน) วัดป่าไทรงาม จ.กำแพงเพชร อ่าน-วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

14โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (อ.สอนพิเศษพระอภิธรรมปิฎก ) ที่อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น ๒) อ่าน-วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิมายาโคตมี : 0 ครั้ง