ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียน

2โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 3-5 มิถุนายน 2565 นำปฏิบัติโดย พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ลงทะเบียน

3โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 10 - 12 มิถุนายน 2565 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์สุโชค ธมฺมเตโช ที่พักสงฆ์พุทธสถานเขาพะเนียง จ.สระบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

2โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 1 - 3 กรกฎาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่าช้างเผือก จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

3โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 8 - 10 กรกฎาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์รักศักดิ์ ฐิโตภาโส สำนักสงฆ์ป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

4โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 23 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

5โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 27 - 31 กรกฎาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

6โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 5-7 สิงหาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

7โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 12 - 14 สิงหาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอธิการป้อม กิตฺติญาโณ วัดป่าสวนสน จ.นครราชสีมา (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

8โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 18 - 21 สิงหาคม 2565 นำปฏิบัติโดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

9โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 27 สิงหาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

10โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 2-4 กันยายน 2565 นำปฏิบัติโดย พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

11โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 9 - 11 กันยายน 2565 นำปฏิบัติโดย พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

12โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 16 - 18 กันยายน 2565 นำปฏิบัติโดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน จ.กรุงเทพ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

13โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 24 กันยายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

14โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 30 กันยายน- 2 ตุลาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระครูสังฆรักษ์(ชูเกียรติ โฆสธมฺโม) วัดป่าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

15โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 7 - 9 ตุลาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอธิการหนูพรม สุชาโต วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

16โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 22 ตุลาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

17โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 4-6 พฤศจิกายน 2565 นำปฏิบัติโดย พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

18โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 11 - 13 พฤศจิกายน 2565 นำปฏิบัติโดย พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทฺธสีโล) วัดโพธิ์ศรี จ.สุรินทร์ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

19โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

20โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 1 – 5 ธันวาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

21โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 9 - 11 ธันวาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอธิการอิศรา อุตฺตมจิตฺโต วัดเขาสามหลั่น จ.นครนายก (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

22โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 24 ธันวาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิมายาโคตมี : 0 ครั้ง