ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 12 - 14 มีนาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ลงทะเบียน

2**ขอเชิญร่วมงาน** ทำบุญตักบาตรประจำปี 2564 และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนของมูลนิธิมายา โคตมี อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 (ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 13.00 น.) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ลงทะเบียน

3อบรมอานาปานสติ 26 – 28 มีนาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี **(รับเฉพาะผู้ใหม่ ยังไม่เคยเรียนกับพระมหาฟูกิจ) (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ลงทะเบียน

4โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 27 มีนาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ลงทะเบียน

5โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 2 - 4 เมษายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 9 - 11 เมษายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์แสวง วังสธมฺโม วัดป่านาแก จ.อุบลราชธานี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

2โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 24 เมษายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

3โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2564 นำปฏิบัติโดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน จ.กรุงเทพฯ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

4โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

5โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 7 - 9 พฤษภาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม วัดป่าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

6โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

7โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 14 - 16 พฤษภาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอธิการปริญญา ธีรปญฺโญ สำนักสงฆ์แสงพระธรรม จ.สระแก้ว (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

8โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

9โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) *20 – 23 พฤษภาคม 2564 นำปฏิบัติโดย ดร. สุภีร์ ทุมทอง อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

10โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

11โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี 29 - 30 พฤษภาคม 2564 (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

12โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 29 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

13โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

14โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 4 – 6 มิถุนายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

15โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

16โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 9 – 13 มิถุนายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

17โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

18โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 18 - 20 มิถุนายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์สุโชค ธมฺมเตโช ที่พักสงฆ์พุทธสถานเขาพะเนียง จ.สระบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

19โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 19 มิถุนายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

20โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

21โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 23 – 27 มิถุนายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จ.ตรัง (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

22โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

23โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 2 - 4 กรกฎาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่าช้างเผือก จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

24โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

25โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 7 – 11 กรกฎาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน จ.กรุงเทพฯ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

26โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

27โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 16 -18 กรกฎาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์รักศักดิ์ ฐิโตภาโส สำนักสงฆ์ป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

28โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

29โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

30โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

31โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 31 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

32โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

33โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 6 - 8 สิงหาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

34โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

35โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 13 - 15 สิงหาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอธิการอิศรา อุตฺตมจิตฺโต วัดเขาสามหลั่น จ.นครนายก (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

36โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

37โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

38โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี 28 - 29 สิงหาคม 2564 (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

39โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 28 สิงหาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

40โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

41โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 3 - 5 กันยายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

42โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

43อบรมอานาปานสติ 10 – 12 กันยายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

44โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

45โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 17 - 19 กันยายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระครูวิเวกธรรมานุกูล วัดป่ากาญจนาราม จ.นครพนม (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

46โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

47โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี 25 - 26 กันยายน 2564 (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

48โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 25 กันยายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

49โครงการ "พักใจไว้กับธรรม" 26 กันยายน 2564 14.00 – 16.00 น. แสดงธรรมพระพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

50โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

51โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 1 - 3 ตุลาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม วัดป่าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

52โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

53โครงการ "พักใจไว้กับธรรม" 10 ตุลาคม 2564 09.30 - 14.300 น. แสดงธรรมพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

54โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

55โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 15 - 17 ตุลาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอธิการหนูพรม สุชาโต วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

56โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

57โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

58โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี 30 – 31 ตุลาคม 2564 (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

59โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 30 ตุลาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

60โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

61โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 5 - 7 พฤศจิกายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

62โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

63โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 12 - 14 พฤศจิกายน 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์สว่าง กลฺยาโณ วัดป่าคำเจริญ จ.ศรีสะเกษ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

64โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

65โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

66โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 20 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

67โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

68โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

69โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 2 – 6 ธันวาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

70โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

71โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 10 - 12 ธันวาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์กรินทร์ ธมฺมวีโร ที่พักสงฆ์ป่าวังภูทอง จ.นครราชสีมา (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

72โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

73โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

74โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 25 ธันวาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

75โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิมายาโคตมี : 0 ครั้ง