ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 30 กันยายน- 2 ตุลาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระครูสังฆรักษ์(ชูเกียรติ โฆสธมฺโม) วัดป่าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ลงทะเบียน

2โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 7 - 9 ตุลาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ลงทะเบียน

3โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 22 ตุลาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 4-6 พฤศจิกายน 2565 นำปฏิบัติโดย พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

2โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 11 - 13 พฤศจิกายน 2565 นำปฏิบัติโดย พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทฺธสีโล) วัดโพธิ์ศรี จ.สุรินทร์ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

3โครงการพักใจไว้กับธรรม (ปฏิบัติธรรมวันเดียว แบบ ไป-กลับ) วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. นำอบรมโดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี **ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี (กรุงเทพฯ)** อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

4โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

5โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 1 – 5 ธันวาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

6โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 9 - 11 ธันวาคม 2565 นำปฏิบัติโดย พระอธิการอิศรา อุตฺตมจิตฺโต วัดเขาสามหลั่น จ.นครนายก (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

7โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 24 ธันวาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิมายาโคตมี : 0 ครั้ง