ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2567 รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 ลงทะเบียน

2โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 2-4 สิงหาคม 2567 นำปฏิบัติโดย พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 ลงทะเบียน

3โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 9-11 สิงหาคม 2567 นำปฏิบัติโดย พระอธิการปัด ปุญฺญกาโม วัดบ้านตาแบน จ.ศรีสะเกษ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 15-18 สิงหาคม 2567 นำปฏิบัติโดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม) **ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

2โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 21-25 สิงหาคม 2567 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567

3โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก วันที่ 24 สิงหาคม 2567 โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม) ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567

4โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 6-8 กันยายน 2567 นำปฏิบัติโดย พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

5โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 13-15 กันยายน 2567 นำปฏิบัติโดย พระครูวิจารณ์ศุภวัตร(บัณฑิต เตชปญฺโญ) วัดป่าดอยธรรมประทีป เชียงใหม่ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567

6โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 20-22 กันยายน 2567 นำปฏิบัติโดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดวิปัสสนาดงเย็น จ. สุพรรณบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567

7โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี วันที่ 28-29 กันยายน 2567 รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567

8โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก วันที่ 28 กันยายน 2567 โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม) ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567

9โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 4-6 ตุลาคม 2567 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์รักศักดิ์ ฐิโตภาโส วัดป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567

10โครงการพักใจไว้กับธรรม (ปฏิบัติธรรมวันเดียว แบบ ไป-กลับ) วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 07.00 - 15.00 น. นำอบรมโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร **ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี (กรุงเทพฯ)** อ่าน-วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567

11โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 18-20 ตุลาคม 2567 นำปฏิบัติโดย พระอธิการหนูพรม สุชาโต วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567

12โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี วันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567

13โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก วันที่ 26 ตุลาคม 2567 โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม) ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567

14โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 1-3 พฤศจิกายน 2567 นำปฏิบัติโดย พระครูสุมนโพธิสุวรรณ(สนธยา สุมโน) วัดเทพโพธิ์ทอง จ.ชัยภูมิ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567

15โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 8-10 พฤศจิกายน 2567 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์สว่าง กลฺยาโณ วัดป่าคำเจริญ จ.ศรีสะเกษ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567

16โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567

17โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ) ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567

18โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 27 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม 2567 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567

19โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก วันที่ 21 ธันวาคม 2567 โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ) ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

20โครงการพักใจไว้กับธรรม (ปฏิบัติธรรมวันเดียว แบบ ไป-กลับ) วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. นำอบรมโดย พระราชโพธิวิเทศ วิ. (พระอาจารย์ปสันโน) วัดป่าอภัยคีรี ประเทศสหรัฐอเมริกา **ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี (กรุงเทพฯ)** อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิมายาโคตมี : 0 ครั้ง