ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โครงการพักใจไว้กับธรรม (ปฏิบัติธรรมวันเดียว แบบ ไป-กลับ) วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. นำอบรมโดย พระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรงฺสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา **ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี (กรุงเทพฯ)** อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 ลงทะเบียน

2โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 6-8 ตุลาคม 2566 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์รักศักดิ์ ฐิโตภาโส สำนักสงฆ์ป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ลงทะเบียน

3โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 20 - 22 ตุลาคม 2566 นำปฏิบัติโดย พระครูสุมนโพธิสุวรรณ(สนธยา สุมโน) วัดเทพโพธิ์ทอง จ.ชัยภูมิ (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ลงทะเบียน

4โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ลงทะเบียน

5โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง(ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม) 28 ตุลาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 10-12 พฤศจิกายน 2566 นำปฏิบัติโดย พระอธิการปริญญา ธีรปญฺโญ สำนักสงฆ์แสงพระธรรม จ.สระแก้ว (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

2โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 17 - 19 พฤศจิกายน 2566 นำปฏิบัติโดย พระอธิการหนูพรม สุชาโต วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

3โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง(ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม) 25 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

4โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 29 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2566 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

5โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม) 23 ธันวาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิมายาโคตมี : 0 ครั้ง