ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1*ฟังธรรมออนไลน์ (ไลฟ์สด) โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง วันที่ 30 ตุลาคม 2564 (จัดโดย มูลนิธิมายา โคตมี) อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ลงทะเบียน

2โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 20 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์) 2 – 6 ธันวาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

2โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

3โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) 10 - 12 ธันวาคม 2564 นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์กรินทร์ ธมฺมวีโร ที่พักสงฆ์ป่าวังภูทอง จ.นครราชสีมา (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

4โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

5โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

6โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยดร.สุภีร์ ทุมทอง 25 ธันวาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

7โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 ถึง 18.30 น (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิมายาโคตมี : 0 ครั้ง