ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

        ถือกำเนิดจากดำริของอดีตพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ในระหว่างที่ท่านเดินธุดงค์จากกรุงโตเกียวไปยังอนุสรณ์สันติภาพ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 72 วัน รวมระยะทางกว่า 1000 กิโลเมตร ท่านคิดพิจารณาว่าจะให้หลักabout-use-01ธรรม เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้อย่างไร? ในประเทศญี่ปุ่น เด็กและเยาวชนได้รับการปฏิบัติเสมือนกับเป็นสมบัติอันล้ำค่า เพราะชาวญี่ปุ่นถือว่าเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นอนาคตของประเทศชาติ ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นเด็กไทยมีโอกาสเหมือนเด็กญี่ปุ่นบ้าง ท่านจึงได้ปรรภความประสงค์ในการสงเคราะห์เด็กไทยที่ด้อยโอกาสแก่ญาติโยมชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้การสนับสนุนถวายทุนเพื่อเริ่มโครงการเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท

         หลังจากพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2532 ท่านได้ดำริโครงการนี้แก่ญาติโยมชาวไทย ต่อมา จึงได้มีการจัดตั้งมูลนิธิมายา โคตมี เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
มูลนิธิมายา โคตมี จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2533 และได้รับประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 314 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 25

 

สัญญลักษณ์ของมูลนิธิ
         สัญลักษณ์ของมูลนิธิทำเป็นรูปพระพุทธองค์ปางประสูติ ประทับยืนบนดอกบัวหน้าทานจักร ทีมีรัศมีส่องกระจายไป about-use-02110 ทิศทาง ศูนย์กลางของทานจักรนั้นหมายถึงความเมตตากรุณา รัศมีทั้ง 10 หมายถึงทานจักร 10 ประการ คือวิธีปฏิบัติที่เราทั้งหลายผู้ที่ประกอบไปด้วยความเมตตากรุณา ร่วมรวมใจให้วงล้อแห่งการให้ได้หมุนและขยายวงออกไปทั่วทิศ จะยังผลให้จิตเมตตากรุณาในเราทั้งหลายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทานจักร 10 ประการ คือการให้ทาน 10 อย่าง ประกอบไปด้วย

          1. ทรัพย์สินเงินทอง
          2. สายตาที่เมตตาปรานี
          3. ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
          4. วาจาที่ไพเราะน่าฟัง
          5. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
          6. การอนุโมทนายินดีเมื่อผู้อื่นทำดี
          7. การให้อาสนะและที่นั่ง
          8. การให้ที่พักอันสะดวกสบาย
          9. การให้อภัย
        10.การให้ธรรมะ

 

วัตถุประสงค์
มูลนิธิมายา โคตมี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      1. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่เด็กที่ยากจน
      2. ส่งเสริมพัฒนาทัศนคติและสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
      3. ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
      4. ดำเนินการเพื่อสาธาณประโยชน์อื่นๆ

      5. ร่วมมือกับรัฐบาล หน่สยราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรการกุศลอื่นๆ ในประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
       6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด 

 

งานและกิจกรรม
      1. งานด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
           1.1 ทุนการศึกษา
           1.2 อบรมจริยธรรม
                1.2.1 อบรมนักเรียนทุน
                1.2.2 อบรมเยาวชนทั่วไป
           1.3 โรงเรียนวัดป่า
           1.4 คุรุภาวนา (โครงการสำเร็จบริบูรณ์)
           1.5 ค่ายพัฒนาเด็ก
      2. อบรมปฏิบัติธรรม
           2.1 อบรมปฏิบัติธรรมผู้สูงวัย
           2.2 อบรมปฏิบัติธรรมบุคคลทั่วไป
           2.3 ธรรมะบำรุงใจ
           2.4 อบรมหลักธรรมตามพระไตรปิฏก

      3. จัดทำสื่อธรรมะเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน
      4. งานบุญอื่นๆ ตามควรแก่วาระ

 

อุดมการณ์ของมูลนิธิ
         "ด้วยมูลนิธิมายา โคตมี เราจะสามารถก้าวไปถึงโลกที่มีความเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น มั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกมายา โคตมี ซึ่งมีพ่อแม่ คือผู้บริจาคทรัพย์ก็ดี เสียสละแรงกาย แรงสติปัญญาหรือยินดีอนุโมทนาในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ก็ดี และมีลูกๆ ผู้เป็นสมาชิกที่ได้รับความรัก ความเมตตา มีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษา มีสติปัญญาและคุณธรรม ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถที่จะยังประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกตลอดไป"
         ร่วมมือกันหมุนวงล้อแห่งทาน

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ