สหรัฐ อำนวย

        สวัสดีครับ ผมนายสหรัฐ อำนวย นักเรียนมูลนิธิมายา โคตมี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระผมได้รับรางวัล "ตาราอวอร์ด" ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ ของเสถียรธรรมสถาน ประจำปี 2557 กระผมรู้สึกยินดีและภูมิใจในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ โดยรางวัลนี้จะมอบให้บุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม เริ่มต้นจากครอบครัวของตัวเอง ชุมชน และประเทศชาติ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต้องมีคุณธรรมประกอบด้วย02-Feb09-58-big-use


         ชีวิตของกระผมได้ทุ่มเทเพื่อส่วนรวมตั้งแต่ยังเด็ก โดยถูกปลุกฝังจาก พ่อ แม่ และคุณตา ท่านสอนให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว และอย่าทำให้ให้สังคมเดือดร้อน กระผมช่วยเหลืองานทุกอย่างในชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน

         

         ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นม.1) กระผมได้รับทุนการศึกษาของ มูลนิธิมายาโคตมี ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา คือการเข้ารับการอบรมจริยธรรม ที่วัดสุนันทวนารามทุกปี สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่ปลูกฝังให้กระผมได้ใช้ชีวิตประจำวันด้วยหลักของพระพุทธศาสนา การมีสติ การมีสมาธิ การแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผล และอื่นอีกมากมาย

 

           ทุกครั้งที่กระผมเข้ารับการอบรมที่วัดสุนันทวนาราม พระอาจารย์มิตซูโอะ ท่านจะได้เมตตาเทศนาสั่งสอนนักเรียนทุน ในการใช้ชีวิตในมุมมองต่างๆ การแก้ไขปัญหาด้วยหลักของธรรมะ และกระผมได้เห็นท่านทุ่มเททำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคนอื่น เพื่อสังคม ประเทศชาติและต่างประเทศ ในเวลาที่ผู้คนมีปัญหาท่านก็จะเข้าช่วยเหลือเสมอ ท่านคือแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของกระผม

 

          กระผมช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของมหาวิทาลัย ชุมชน เพื่อน ครอบครัว เวลามีปัญหา เราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ดีขึ้น ทำไปเรื่อยๆ สิ่งที่เราทำจะค่อยๆส่งผลให้เรา ไม่ช้าก็เร็ว ใครว่าทำดีแล้วไม่ได้อะไร ผมบอกเลย ว่าไม่จริง ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีผลของการกระทำเสมอ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมควบคู่กับการปฏิบัติตนอยู่กับหลักคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตกระผม รางวัลที่ได้ในวันนี้ จะไม่เกิดขึ้น ถ้าหากกระผมไม่ได้ตัวอย่างที่ดี ไม่มีคนที่คอยแนะนำและสั่งสอน ไม่มีคนที่คอยยืนอยู่ข้างๆในยามที่มีปัญหา พ่อ แม่ ครุอาจารย์ และทุกๆคน คือบุคคลสำคัญที่สุดที่สุดที่ทำให้กระผมได้รับรางวัลนี้ กระผมขอขอบรางวัลนี้ให้กับทุกท่านที่ได้กล่าวมา กระผมยังต้องทำความดี ช่วยเหลือสังคม เป็นคนดีของพ่อแม่ ครุอาจารย์ มูลนิธิ เพื่อน และทุกๆคนตลอดไป มุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างสรรค์สังคมให้งดงามด้วยคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ ขอกราบขอบพระคุณเสถียรธรรมสถานที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับกระผม ซึ่งรางวัลนี้จะจารึกลงไปในหัวใจของกระผมตลอดไป

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ