อุไรวรรณ สามิโส

อุไรวรรณ สามิโส                                                                  

                                                                  293 ม. 23 บ. ห้วยข่า
                                                                  ต. ห้วยข่า อ. บุณฑริก
                                                                  จ. อุบลราชธานี 35230
                                          5 พฤษจิกายน 2558


เรื่อง การส่งเอกสารใบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียน เจ้าหน้าที่มูลนิธิมายา โคตรมี
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารใบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน01 scholar-use


                   ดิฉัน เด็กหญิงอุไรวรรณ สามิโส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนทุนมูลนิธิมายา โคตรมี ปี 2556 ก่อนอื่นดิฉันใคร่ขอบพระคุณท่านประธานกรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิมายา โคตมี รวมถึงท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ดิฉัน ดิฉันรู้สึกดีใจและยินดีที่ท่านเมตตาและให้โอกาศ ในการรับทุนการศึกษาให้แก่ดิฉันและเด็กยากจนอีกหลายคน เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน
                 ดิฉันได้ส่งเอกสารใบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาให้มูลนิธิ ฯ ตามเงื่อนไขทุกสิ้นเทอม และไปเข้าร่วมอบรมจริยธรรมที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นทุกปี เพื่อรักษาสิทธิในการรับทุนการศึกษาตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิมายา โคตมีจะเมตตาและพิจารณาให้ดิฉันได้รับทุนการศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม. 4 - ม. 6 และต่อเนื่องไปจนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดิฉันจะนำเงินที่ท่านมอบให้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของมูลนิธิ ฯ ตลอดไป


                                                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                           อุไรวรรณ สามิโส
                                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ