25 พ.ค. 2567 ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก

 

ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก

ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฏก เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกได้ทำความเข้าใจคำสั่งสอนของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าจากหลักธรรมในพระไตรปิฏก โดยมีดร.สุภีร์  ทุมทอง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม) ที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักธรรมทาง พุทธศาสนา และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับอบรมด้วยภาษาที่ง่ายและชัดเจน เป็นผู้สอน
               การอบรมจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน (ยกเว้นบางเดือนที่จะแจ้งล่วงหน้า ) ระหว่าง เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 17.00 น. (มีช่วงพัก) 
 
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ