เสียงธรรม ม.ค - ก.ย. 63

พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
แสดงธรรมเมื่อวันที 28 มิถุนายน 2563

 

พระอธิการปัด ปุญฺญกาโม วัดบ้านตาแบน จ.ศรีสะเกษ
แสดงธรรมเมื่อ 17 กรกฎาคม 2563

 

 พระอธิการปัด ปุญฺญกาโม วัดบ้านตาแบน จ.ศรีสะเกษ

แสดงธรรมเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 - 1

 

 พระอธิการปัด ปุญฺญกาโม วัดบ้านตาแบน จ.ศรีสะเกษ

แสดงธรรมเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 - 2 

 

 พระอธิการปัด ปุญฺญกาโม วัดบ้านตาแบน จ.ศรีสะเกษ

แสดงธรรมเมื่อ 19 กรกฎาคม 2563

 

พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทฺธสีโล) วัดโพธิ์ศรี จ.สุรินทร์
แสดงธรรมเมื่อ 7 สิงหาคม 2563

 

 พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทฺธสีโล) วัดโพธิ์ศรี จ.สุรินทร์

แสดงธรรมเมื่อ 8 สิงหาคม 2563 - 1

 

 พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทฺธสีโล) วัดโพธิ์ศรี จ.สุรินทร์

แสดงธรรมเมื่อ 8 สิงหาคม 2563 - 2


พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พักสงฆ์เที่ยงธรรม สุญญตาวิหาร จ.กาญจนบุรี
แสดงธรรมเมื่อ 15 สิงหาคม 2563

 

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จ.ตรัง

แสดงธรรมเมื่อ 9 กันยายน 2563

 

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จ.ตรัง

แสดงธรรมเมื่อ 10 กันยายน 2563

 

 

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จ.ตรัง

แสดงธรรมเมื่อ 11 กันยายน 2563


พระอธิการป้อม กิตฺติญาโณ  วัดป่าสวนสน  จ.นครราชสีมา

แสดงธรรมเมื่อ 18 กันยายน 2563

พระอธิการป้อม กิตฺติญาโณ วัดป่าสวนสน จ.นครราชสีมา
แสดงธรรมเมื่อ 19 กันยายน 2563 - 1

 

 

พระอธิการป้อม กิตฺติญาโณ วัดป่าสวนสน จ.นครราชสีมา
แสดงธรรมเมื่อ 19 กันยายน 2563 - 3

 

 

 

พระอธิการป้อม กิตฺติญาโณ วัดป่าสวนสน จ.นครราชสีมา
แสดงธรรมเมื่อ 20 กันยายน 2563 - 2

 

 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ