สัมมาทิฏฐิ

 04-Apr20-65-daily-012

 

สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นตรงถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นข้อแรกในอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นตัวนำเข้าสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ชำระสิ่งผิดพลาดการดำเนินชีวิตให้หมดไป เพื่อให้เหลือเฉพาะข้อปฏิบัติที่ถูกตรง บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสตัณหาอุปาทาน ได้ดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดตามแนวพรหมจรรย์อันดีเลิศที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ อันเป็นทางนำไปสู่ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ถึงพระนิพพาน อย่างแท้จริง
 
สัมมาทิฏฐิทำให้ละมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสตัวมีโทษร้ายแรงที่สุด ทำให้หนักแน่นในเหตุผลของธรรมะ รู้ดี รู้ชั่ว รู้ถูก รู้ผิด รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ รู้การเวียนว่ายตายเกิด ช่วยชำระจิตให้สะอาด มีศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระศาสดา ละชั่ว ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลและนำเข้าสู่อริยมรรค อันเป็นประตูอมตะต่อไป
 
ความหมายและประเภทของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งมี ๒ ระดับ ได้แก่
(๑)  ปุญญภาคิยะสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นตรงถูกต้องฝ่ายบุญ ๑๐ ข้อ มีความเห็นตรงถูกต้องว่าทานที่ให้แล้วมีผล จนถึง มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง
(๒) โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นตรงถูกต้องกับความจริงระดับสูงสุด คือ เห็นอริยสัจ ๔
 
จากหนังสือ "สัมมาทิฏฐิ"
โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ