กิมพิลสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยทำให้ศาสนาเสื่อม

 01-Jan14-65-BDS-01

 

กิมพิลสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยทำให้ศาสนาเสื่อม
 
        [๒๐๑]   สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันใกล้เมืองกิมิลา ครั้งนั้น  ท่านพระกิมพิละได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่ง  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน  ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว   
 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  ดูก่อนกิมพิละ  เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว พวกภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้
- เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในศาสดา
- เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในธรรม
- เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์  
- เป็นผู้ไม่มีความเคารพ  ไม่มีความยำเกรงในสิกขา    
- เป็นผู้ไม่มีความเคารพ  
- ไม่มีความยำเกรงกันและกัน  
  ดูก่อนกิมพิละนี้   แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน   ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว.                                                   
 
กิม.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นาน   ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว.  
 
พ.   ดูก่อนกิมพิละ    เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว   พวกภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก  อุบาสิกา  ในธรรมวินัยนี้ -เป็นผู้มีความเคารพ  มีความยำเกรงในศาสดา 
- เป็นผู้มีความเคารพ  มีความยำเกรงในธรรม
- เป็นผู้มีความเคารพมาความยำเกรงในสงฆ์   
- เป็นผู้มีความเคารพ   มีความยำเกรงในสิกขา  
- เป็นผู้มีความเคารพ  มีความยำเกรงกันและกัน
ดูก่อนกิมพิละ  นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นาน  ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว.
 
จบกิมพิลสูตร
#องฺคุต.ปญฺจก.๓๖/๒๐๑/๔๔๗
 
ธรรมะจากพระโอษฐ์
(รวบรวมโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร 
ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี)
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ