ว่าด้วยคนอาภัพ

 07-Jul26-65-BDS-08

 

ว่าด้วยคนอาภัพ  
ภัพพสูตรว่าด้วยผู้ควรและไม่ควรเข้าถึงธรรม
 
[๓๕๗]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อก้าวลงสู่ความแน่นอน ความเป็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเป็นไฉน ?   คือ เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเครื่องกั้น  ๑  ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น  ๑  ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิบากเป็นเครื่องกั้น  ๑ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑  ไม่มีฉันทะ  ๑  และมีปัญญาทราม  ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  ๖ ประการนี้แล แม้ฟังสัทธรรมอยู่   ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อก้าวลงสู่ความแน่นอน ความเป็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย
 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  ๖ ประการ แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็เป็นผู้ควรเพื่อก้าวลงสู่ความแน่นอน ความเป็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม  ๖ ประการเป็นไฉน ?     คือ ย่อมเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเครื่องกั้น  ๑   ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น  ๑   ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิบากเป็นเครื่องกั้น ๑ เป็นผู้มีศรัทธา ๑   มีฉันทะ  ๑  และมีปัญญา  ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม  ๖ ประการนี้แล  แม้ฟังสัทธรรมอยู่   ก็เป็นผู้ควรเพื่อก้าวลงสู่ความแน่นอน  ความเป็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย  
จบภัพพสูตร
 
ธรรมะจากพระโอษฐ์
(รวบรวมโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร 
ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี)
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ