ปฐมพุทธพจน์

 09-Sep27-64-BDS-39

 

ปฐมพุทธพจน์
   
ครั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ประทับโดยบัลลังก์เดียวตลอด ๗ วันทรงเปล่งอุทานว่า
              
                ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมฺมา
                อาตาปิโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส
                ฯ เป ฯ  สูโรว  โอภาสยมนูตลิกฺขํ.
                    
        ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียร  เพ่งอยู่
        ในกาลนั้น ความสงสัยทั้งปวงเทียว ของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะมาทราบชัด ซึ่งธรรมพร้อมทั้งเหตุ
 
       ในกาลใดแล  ธรรมทั้งหลาย  ย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่
      ในกาลนั้น  ความสงสัยทั้งปวงเทียว  ของพราหมณ์นั้น  ย่อมสิ้นไป   เพราะได้รู้แล้วความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย
               
       ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลาย  ย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียร  เพ่งอยู่
       ในกาลนั้น  พราหมณ์นั้น  ย่อมกำจัดมารและ เสนามารได้เหมือนพระอาทิตย์ยังท้องฟ้าให้สว่างอยู่  ฉะนั้น
 
นี้ชื่อว่า ปฐมพุทธพจน์ 
 
#ขุ. พุทธ.๗๔/๑/๔๑
 
ธรรมะจากพระโอษฐ์
(รวบรวมโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร 
ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี)
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ