ว่าด้วยธรรม ๔ ประการ ของคนพาลและบัณฑิต

 10-Oct03-64-BDS-40

 

ว่าด้วยธรรม  ๔   ประการ   ของคนพาลและบัณฑิต
 
[๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย     บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็นคนพาล เป็นคนโง่เขลา เป็นอสัตบุรุษ ครองตนอันถูกขุด (รากคือความดี) เสียแล้ว    ถูกขจัดไปครึ่งหนึ่งแล้ว  เป็นคนประกอบด้วยโทษ  ผู้รู้ติเตียน และได้สิ่งอันไม่เป็นบุญมากด้วยธรรม ๔ ประการเป็นไฉน    คือ บุคคลไม่ใคร่ครวญไม่สอบสวนแล้ว   ชมคนที่ควรติ  ๑    ติคนที่ควรชม  ๑ ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันไม่ควรเลื่อมใส ๑  แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส ๑ บุคคลประกอบด้วยธรรม  ๔ ประการนี้แล  เป็นคนพาล ฯลฯ และได้สิ่งอันไม่เป็นบุญมากด้วย
      
ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาด เป็นสัตบุรุษ ครองตนอันไม่ถูกขุด  ไม่ถูกขจัดไปครึ่งหนึ่ง เป็นผู้หาโทษมิได้    ผู้รู้สรรเสริญ    และได้บุญมากด้วย    ธรรม  ๔  ประการเป็นไฉน คือบุคคลใคร่ครวญสอบสวนแล้ว  ติคนที่ควรติ  ชมคนที่ควรชม ๑ แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะอันไม่ควรเลื่อมใส ๑ ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส ๑ บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล เป็นบัณฑิตฯลฯ และได้บุญมากด้วย
                                  
(นิคมคาถา)
ผู้ใดชมคนที่ควรติ  หรือ  ติคนที่ควรชม  ผู้นั้น ชื่อว่าก่อ (กลี)  ความร้ายด้วยปาก เพราะความร้ายนั้นเขาก็ไม่ได้ความสุข  นี่  ร้ายไม่มาก  คือการเสียทรัพย์  ในการพนัน  แม้จนสิ้นเนื้อประดาตัว  
 
สิ่งนี้สิ  ร้ายมากกว่า  คือทำใจร้าย  ในท่านผู้ดำเนินดีแล้วทั้งหลาย    คนที่ตั้งใจและใช้ วาจาลามก   ติเตียนท่านผู้เป็นอริยะ  ย่อมตกนรกตลอดเวลา  สิ้นแสนสามสิบหก  นิรัพพุทะ  กับอีกห้าอัพพุทะ
จบปฐมขตสูตรที่  ๓
#องฺ. จตุกฺก. ๓๕/๓๖
 
ธรรมะจากพระโอษฐ์
(รวบรวมโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร 
ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี)
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ